PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK WOJSKOWYCH W SIŁACH ZBROJNYCH RP
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 20-07-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-07-2022
 
 
Data akceptacji: 26-07-2022
 
 
Data publikacji: 26-07-2022
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata ZAKRZEWSKA   

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Polska
 
 
SBN 2022;25(3): 71-88
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem pracy jest przedstawienie podstawowego elementu systemu obronnego państwa jakim są Siły Zbrojne RP, przeznaczonego do skutecznej realizacji polityki bezpieczeństwa i obrony. Praca wyjaśnia czym są siły zbrojne, jednostka wojskowa, wojskowy oddział gospodarczy, które mają znaczący wpływ na prawidłowe funkcjonowanie systemu. W dalszej części autorka przedstawiła zasoby obronne sił zbrojnych, z podziałem na zasoby: ludzkie, finansowe, informacyjne oraz rzeczowe. Na koniec przedstawiono istotę stanów gotowości obronnej państwa, w których to określane są zdolności systemu obronnego do planowego i zorganizowanego działania w sytuacji wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa kraju i w czasie wojny. Problem badawczy pracy został zawarty w formie pytania: Czy funkcjonowanie jednostek wojskowych w Siłach Zbrojnych RP jest efektywne? Hipoteza badawcza, przedstawia się następująco: Jednostki wojskowe Sił Zbrojnych RP działają niewłaściwie poprzez niepoprawny kontekst organizacyjny. Artykuł został przygotowany w oparciu o szeroki przegląd literatury i aktów prawnych. Metody badawcze, jakimi się posłużono to: krytyczna analiza literatury przedmiotu badań, analiza opracowań teoretycznych i innych materiałów źródłowych oraz ich synteza. Zastosowana została również metoda indukcji i dedukcji. Ponadto wykorzystano metody statystyczne. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że utworzenie wojskowych oddziałów gospodarczych pozwoliło na udoskonalenie funkcjonowania Sił Zbrojnych RP w kontekście logistycznym, w szczególności dzięki możliwości oddzielenia w wojskowych jednostkach budżetowych funkcji finansowo-gospodarczych od operacyjno-szkoleniowych. Na funkcjonowanie SZ RP pozytywnie wpłynęło również określenie wykonywanych zadań w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa pozwalające na utrzymanie nie tylko siły, ale również środków na jak najbardziej efektywnym poziomie wykonywania wyznaczonych zadań obronnych.
 
REFERENCJE (19)
1.
Auerbach W., Laprus M., 1979. Leksykon wiedzy wojskowej, MON, Warszawa.
 
2.
Dokument dotyczący bezpieczeństwa państwa, opracowany i zatwierdzony, zgodnie z art. 6 ust. 1 i art. 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1410).
 
3.
Groszek Z., 2016. Gotowość państwa do obrony i ochrony, Wyd. Difin, Warszawa.
 
4.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.).
 
5.
Maj J., 2018. Nowe aspekty sztuki wojennej XXI wieku, Wyd. FNCE sp. z o.o. Poznań.
 
6.
Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2022 r., MON, Warszawa.
 
7.
Program otwierania danych publicznych, Ministerstwo Cyfryzacji Wrzesień 2016 r., Załącznik do ustawy nr 107/2016 Rady Ministrów z dnia 20 września 2016 r.
 
8.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz.U. 2004 nr 152, poz. 1599).
 
9.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 nr 219, poz. 2218).
 
10.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2009 r. nr 210, poz. 1612).
 
11.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 nr 10, poz. 56 z późn. zm.).
 
12.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. nr 156, poz. 1301).
 
13.
Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz.U. z 2021 poz. 255).
 
14.
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o Obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r., poz. 655).
 
15.
Wiśniewski G. 2018. Podstawowe problemy modernizacji technicznej wojsk lądowych Sił Zbrojnych RP w perspektywie 2022 roku, Wyd. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa.
 
16.
Wojnarowska-Szpucha S., 2021. Gotowość zasobów obronno-ochronnych w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
17.
Wojnarowski J., 2010. Gotowość systemu bezpieczeństwa narodowego, Wyd. AON, Warszawa.
 
18.
Woźniak J., 2021. Zasoby Obronne Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] M. Brzeziński, System Logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku, Wyd. Adam Marszałek.
 
19.
Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2020 r. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. z 2020 poz. 411).
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top